Youth Crime

The exercise was created 2019-09-18 by alvin03an. Question count: 96.
Select questions (96)

Normally, all words in an exercise is used when performing the test and playing the games. You can choose to include only a subset of the words. This setting affects both the regular test, the games, and the printable tests.

All None

 • action handling
 • activity verksamhet
 • admit to medge, erkänna
 • age of criminal responsibility straffbarhetsålder
 • allow låta, tillåta
 • apply to gälla för, vara tillämplig på
 • arson mordbrand
 • average genomsnittlig, medel-
 • borstal ungdomsvårdsskola
 • building work byggnadsarbete
 • burglary inbrott
 • case fall
 • cause orsaka
 • clean städa
 • commit begå
 • community service samhällstjänst
 • correctional facility fångvårdsanstalt
 • crime brottslighet; brott
 • curfew utegångsförbud
 • custodial sentence fängelsestraff
 • damage skada
 • describe beskriva
 • drill övning
 • during under
 • earn göra sig förtjänt av
 • education utbildning
 • emphasis tonvikt
 • encourage driva, uppmuntra
 • end up hamna, sluta
 • especially särskilt
 • expense utgift, utlägg
 • fare avgift, biljettpris
 • fear fruktan, rädsla
 • fearsome förskräcklig
 • financial ekonomisk
 • forced labour straffarbete
 • fully fullt, helt
 • graffiti klotter
 • gun skjutvapen
 • haircut frisyr
 • injure skada
 • inmate intern, intagen
 • involve innebära, innefatta
 • involved in inblandad i
 • juvenile minderårig
 • law lag, juridik
 • length längd
 • loss förlust
 • mailbag postsäck
 • main reason huvudorsak
 • male man
 • measure åtgärd
 • neat snygg
 • neighbour granne
 • on average i genomsnitt
 • on the increase i tilltagande
 • physical education gymnastik, kroppsövningar
 • physical fight slagsmål
 • prison fängelse
 • prisoner fånge
 • privilege förmån, privilegium
 • progress through gå igenom
 • property ägodelar, egendom
 • protect skydda
 • public allmän, offentlig
 • recent ny, färsk
 • recover få tillbaka
 • regime program
 • relax lätta på
 • repayment återbetalning
 • responsible ansvarig
 • salary lön
 • school class lektion
 • security säkerhet
 • self-defence självförsvar
 • sentence döma: straff; dom
 • sew, sewed, sewn sy
 • since then sedan dess
 • society samhälle
 • stay vistelse
 • strict sträng, hård
 • study undersökning
 • suffer lida
 • theft stöld
 • third tredjedel
 • threaten hota
 • tidy prydlig: hålla snyggt
 • unsafe farlig, riskabel
 • vary variera, skilja sig
 • victim offer
 • violence våld
 • visit besöka
 • weapon vapen
 • wear, wore, worn bära
 • while medan
 • youth ungdom

All None

Shared exercise

https://spellic.com/eng/exercise/youth-crime.9248311.html

Share