Spanish dictionary - k

ka

kammarherre - Kazajstán

ke

Kenia - Kenia

ki

kilo - Kiribati

ko

Kosovo - Kosovo

ku

Kuwait - Kuwait

ky

kypare - kypare