Swedish dictionary - y

ya

yachtklubb - Yaoundékonventionen

ye

yen - yen

yi

ying och yang - ying och yang

yl

yla - ylletröja

ym

ymnig - ympkvist

yn

yngel - ynnest

yo

yoga - you can hear the thunder

yp

yppa - yppig

yr

yr - yrke inom tullväsendet yrke inom turism - yrkeserfarenhet yrkesetik - yrkeskarriär yrkeskompetens - yrkesorganisering yrkesorientering - yrkesutbildning yrkesval - yrväder

ys

yster - yster

yt

yta - yttrande yttrande från gemenskapsinstitutionerna - ytvatten

yu

Yuccapalm - yuccapalm

yv

yvas - yvigt hår

yx

yxa - yxskaft