δικαστής

Nach δικαστής im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

disaster Englisch

Schwedischkatastrof, olycka, olyckshändelse, svår olycka

digestio Latein

Schwedischsönderdelning

dijisteis Spanisch

Schwedischni sa

dijiste Spanisch

Schwedischdu sa

desastre Spanisch

Schwedischkatastrof

disastrous Englisch

Schwedischkatastrofal, katastrofalt, ödesdiger

digest Englisch

Schwedischsmälta, smälta maten, smälta mat

disgusts Englisch

Schwedischäcklar

disasterous Englisch

Schwedischkatastrofal

dies ist Deutsch

Englischthis is

das ist Deutsch

Niederländischdat is
Schwedischdet är

digestive Englisch

Schwedischmatsmältning

desist Englisch

Schwedischupphöra, avstå

de kostar Schwedisch

Englischthey're
Spanischcuestan

dejects Englisch

Schwedischnedslår

digestion Englisch

Schwedischmatsmältning

du kostar Schwedisch

Spanischcuestas

disgusted Englisch

Schwedischäcklad

disgust Englisch

Schwedischavsky, motvilja, avsmak, äckel, leda, vämjelse, harm, förtrytelse, förtret, väcka avsky hos, väcka avsmak hos, äckla, uppröra

dekokt Schwedisch

Spanischbrebaje


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.