δικαστής

Searched for δικαστής in the dictionary.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

disaster English

Swedishkatastrof, olycka, olyckshändelse, svår olycka

digestio Latin

Swedishsönderdelning

dijisteis Spanish

Swedishni sa

dijiste Spanish

Swedishdu sa

desastre Spanish

Swedishkatastrof

disastrous English

Swedishkatastrofal, katastrofalt, ödesdiger

digest English

Swedishsmälta, smälta maten, smälta mat

disgusts English

Swedishäcklar

disasterous English

Swedishkatastrofal

dies ist German

Englishthis is

das ist German

Dutchdat is
Swedishdet är

digestive English

Swedishmatsmältning

desist English

Swedishupphöra, avstå

de kostar Swedish

Englishthey're
Spanishcuestan

dejects English

Swedishnedslår

digestion English

Swedishmatsmältning

du kostar Swedish

Spanishcuestas

disgusted English

Swedishäcklad

disgust English

Swedishavsky, motvilja, avsmak, äckel, leda, vämjelse, harm, förtrytelse, förtret, väcka avsky hos, väcka avsmak hos, äckla, uppröra

dekokt Swedish

Spanishbrebaje


A maximum of 20 results are shown.