δωρoδoκία

Nach δωρoδoκία im Wörterbuch gesucht.

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

doradztwo Polnisch

Tschechischporadenství
Dänischrådgivning og konsulentvirksomhed
Niederländischadvies en inspectie
Englischconsultancy
Finnischneuvonta- ja asiantuntijapalvelut
Französischconseil et expertise
DeutschBeratung und Begutachtung
Griechischπαρoχή συμβoυλώv και υπηρεσιώv εμπειρoγvώμovα
Ungarischtanácsadás és véleményezés
Italienischconsulenza e perizia
Lettischkonsultācija
Portugiesischconsultadoria e aconselhamento
Slowenischsvetovanje
Spanischasesoramiento y peritaje
Schwedischrådgivning och konsultverksamhet

der Teig Deutsch

Schwedischdegen

drudge Englisch

Schwedischarbetsträl

dredger Englisch

Schwedischbottenskrapa, mudderverk

dredge Englisch

Schwedischmuddra, bottenskrapa, gräva

der Doktor Deutsch

Schwedischdoktorn

drudgery Englisch

Schwedischslavgöra

dredging Englisch

Tschechischhloubení
Dänischopmudring
Niederländischbaggeren
Finnischruoppaus
Französischdragage
DeutschBaggern
Griechischβυθoκόρηση
Ungarischkotrás
Italienischdragaggio
Lettischbagarēšana
Polnischbagrowanie
Portugiesischdragagem
Slowenischbagranje
Spanischdragado
Schwedischmuddring

droit social Französisch

Tschechischsociální právo
Dänischsocialret
Niederländischsociaal recht
Englischsocial legislation
Finnischsosiaalilainsäädäntö
DeutschSozialrecht
Griechischκoιvωvικό δίκαιo
Ungarischszociális jogszabályok
Italienischdiritto sociale
Lettischsociālo tiesību akti
Polnischprawo socjalne
Portugiesischdireito social
Slowenischsocialna zakonodaja
SpanischDerecho social
Schwedischsociallagstiftning

der Teich Deutsch

Schwedischdammen

der Teckel Deutsch

Englischdachshund

der Deckel Deutsch

Schwedischlocket

der Tag Deutsch

Schwedischdagen

du är tokig Schwedisch

Französischtu es folle

der Witz Deutsch

Schwedischskämtet, vitsen

der Tiger Deutsch

Schwedischtigern

drätsel Schwedisch

Englischfinance

der Dackel Deutsch

Schwedischtaxen

der Tisch Deutsch

Englischtable
Schwedischbordet, bänken

darts Englisch

Schwedischpilkastning


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.