σόργo

Nach σόργo im Wörterbuch gesucht.
Englisch: sorghum, Deutsch: Sorghum, Französisch: sorgho, Niederländisch: sorghum, Spanisch: sorgo, Italienisch: sorgo, Griechisch: σόργo, Tschechisch: čirok

The dictionary on Spellic.com is made from the words that the users themselves enter. At the moment there are more than 210 000 unique words totally, in more than 20 languages!

sorgo Polnisch

Tschechischčirok
Dänischsorghum
Niederländischsorghum
Englischsorghum
Finnischdurra
Französischsorgho
DeutschSorghum
Griechischσόργo
Ungarischcirok
Italienischsorgo
Lettischsorgo
Portugiesischsorgo
Slowenischsirek
Spanischsorgo
Schwedischsorghum

sorgo Portugiesisch

Tschechischčirok
Dänischsorghum
Niederländischsorghum
Englischsorghum
Finnischdurra
Französischsorgho
DeutschSorghum
Griechischσόργo
Ungarischcirok
Italienischsorgo
Lettischsorgo
Polnischsorgo
Slowenischsirek
Spanischsorgo
Schwedischsorghum

sorgo Italienisch

Tschechischčirok
Dänischsorghum
Niederländischsorghum
Englischsorghum
Finnischdurra
Französischsorgho
DeutschSorghum
Griechischσόργo
Ungarischcirok
Lettischsorgo
Polnischsorgo
Portugiesischsorgo
Slowenischsirek
Spanischsorgo
Schwedischsorghum

sorgo Lettisch

Tschechischčirok
Dänischsorghum
Niederländischsorghum
Englischsorghum
Finnischdurra
Französischsorgho
DeutschSorghum
Griechischσόργo
Ungarischcirok
Italienischsorgo
Polnischsorgo
Portugiesischsorgo
Slowenischsirek
Spanischsorgo
Schwedischsorghum

sorgo Spanisch

Tschechischčirok
Dänischsorghum
Niederländischsorghum
Englischsorghum
Finnischdurra
Französischsorgho
DeutschSorghum
Griechischσόργo
Ungarischcirok
Italienischsorgo
Lettischsorgo
Polnischsorgo
Portugiesischsorgo
Slowenischsirek
Schwedischsorghum

sorg Schwedisch

Englischgrief, sorrow, regret, heartache, affliction, distress, mourning, greif
Französischaffliction
Spanischtristeza

sorgho Französisch

Tschechischčirok
Dänischsorghum
Niederländischsorghum
Englischsorghum
Finnischdurra
DeutschSorghum
Griechischσόργo
Ungarischcirok
Italienischsorgo
Lettischsorgo
Polnischsorgo
Portugiesischsorgo
Slowenischsirek
Spanischsorgo
Schwedischsorghum

sork Schwedisch

Englischvole

scorso Italienisch

Schwedischförra

surge Spanisch

Schwedischden uppstår

Sorge Deutsch

Englischcare, worry

sarg Schwedisch

Englischbarrier
Spanischborde

sarge Englisch

Schwedischsergeant

serge Englisch

Schwedischsars, cheviot

surge Englisch

Schwedischbölja, svalla, strömma, välla fram, svallvåg, våg, svall, tillströmning, uppsving, strömma till

scrag Englisch

Schwedischskranglig varelse, benrangel, halsstycke, nacka, strypa, ta någon i nackskinnet, vrida nacken av

scourge Englisch

Schwedischgissel, gissla

skrik Schwedisch

Englischscream, shout, whoop, clamour, shriek, cry, squeal, holler, howling
Spanischgrito, berrido

souris Französisch

Schwedischmus

Sarg Deutsch

Spanischataúd


Maximal werden 20 Ergebnisse angezeigt.